Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295936
Ilość wywołań: 517653
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3414 dni temu

[Animacja1]

Część XII. Przedsiębiorczy rolniku weź kasę z Unii – czyli jak skorzystać z programu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Bez względu na to czy jesteśmy euroentuzjastami lub eurosceptykami warto korzystać z dodatkowych możliwości rozwoju naszych gospodarstw domowych tj. dotacji. Unia postawiła sobie za cel m.in. reformę polskiej wsi, poprzez pobudzenie jej mieszkańców do aktywności „nierolniczej”. Jednym z takich reformatorskich programów jest „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Dla kogo jest ten program?

Skorzystać z tego programu może rolnik, jego małżonek lub tzw. domownik (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników), jeżeli spełnia poniższe warunki:
a)    jest pełnoletni i nie ukończył jeszcze 60 roku życia;
b)    ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do gminy wiejskiej lub innej gminy (miejsko-wiejskiej, bądź miejskiej) z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tysięcy mieszkańców;
c)    nie podlega wykluczeniu np. za składanie fałszywych oświadczeń podczas przyznawania pomocy  z programów unijnych;
d)    nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach PROW;
e)    jest ubezpieczony w KRUS na minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku;
f)    nie będzie realizował operacji (inwestycji) jako wspólnik spółki cywilnej;
g)    za rok poprzedzający rok złożenia wniosku przyznano mu płatność do gruntów rolnych.

Czy wszystkie operacje objęte są dotacjami?
Pomoc może być przyznana wyłącznie na inwestycje związane z podjętą lub prowadzoną działalnością gospodarczą „nierolniczą”, a operacja:
•    jest uzasadniona ekonomicznie i zgodna z przepisami prawa,
•    jest prowadzona w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej w miejscowości opisanej w pkt. b)
•    jeżeli dotyczy inwestycji takich jak: budowa, remont, wyposażenie lub zagospodarowanie nieruchomości, musi być realizowana w miejscowościach opisanych w pkt. b);
•    nie może być finansowana z innych środków publicznych;
•    nie może być rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o pomoc.

Zatem czym taka firma może się zajmować?
Pomoc jest udzielana firmom (nowym i już istniejącym) działającym m.in. w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych i ludności, rzemiosła i rękodzielnictwa, robót budowlanych, przetwórstwa produktów rolnych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Pełny wykaz „dotowanych” działalności można znaleźć m.in. na stronie: www.arimr.gov.pl.

W jakim czasie muszę zrealizować operację?
Jeżeli operacja będzie realizowana w dwóch etapach to mamy na jej ukończenie maksymalnie 36 miesięcy, a jak wykonamy ją w jednym etapie to mamy do dyspozycji 24 miesiące. W przypadku wspomagania się leasingiem zakończenie operacji musi nastąpić w terminie 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do 30.06.2015r.

Co mogę konkretnie z tej dotacji sfinansować?
Sfinansować można to co mieści się w zakresie tzw. kosztów kwalifikowanych. Koszty te dotyczą:
•    budowy lub modernizacji budynków niemieszkalnych;
•    nadbudowy lub modernizacji budynków mieszkalnych;
•    zagospodarowania terenu;
•    zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu;
•    zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania;
•    zakupu środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych;
•    ogólne, tj.: związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej operacji (kosztorysy, projekty, raporty), koszty nadzoru inwestorskiego lub związane z kierowaniem robotami budowlanymi. Jednak koszty ogólne nie mogą przekroczyć 10 proc. wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych.
Natomiast nie można sfinansować m.in.: budowy budynków mieszkalnych, zakupu rzeczy używanych oraz podatku VAT.

Jak dużą dotację mogę dostać?
Maksymalny poziom pomocy wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. Zatem, aby maksymalnie wykorzystać ten limit, powinieneś dokonać wydatków na wartość 200 tys. zł (netto, tj. bez VAT-u).
Uwaga: od 10 maja 2010r. (dzień wejścia w życie nowelizacji ustawy) jest możliwość występowania o zaliczkę na realizację operacji.

Kiedy, gdzie i co należy złożyć, aby uzyskać dotację?
W poprzednich latach wnioski składało się do oddziałów regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Od tego roku wnioski można również składać do „macierzystych” stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania (LGD). W naszym powiecie bydgoskim takim stowarzyszeniem jest LGD „Trzy Doliny” (nie obejmuje tylko jednej gminy, która nie przystąpiła do tego LGD, tj. Dąbrowy Chełmińskiej). Terminy naboru wniosków podawane są na stronie ARiMR oraz w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym. Do składanego wniosku należy przede wszystkim dołączyć takie dokumenty jak: ekonomiczny plan operacji (biznes plan), kopia dowodu osobistego, zaświadczenie o podleganiu pod KRUS, oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis oraz oferty na zakup lub wykonanie zadania. Pełny wykaz potrzebnych dokumentów (uzależniony od rodzaju wybranej operacji) znajduje się w instrukcji wypełniania wniosku dostępnej m.in. na stronie internetowej ARiMR. Istnieje również bezpłatny numer infolinii ARiMR – 0 800 38 00 84 – pod którym można uzyskać dodatkowe informacje.

Podsumowanie
Środki unijne to ogromna szansa na rozwój dotychczas niedoinwestowanych sektorów naszej gospodarki. Jednak, aby po nie sięgnąć potrzebny jest znaczny kapitał własny, wiedza i ogromna determinacja w starciu z naszą krajową biurokracją. Nie wierzmy tym, którzy zawsze mówią „to się nie da”, bo pieniądze powędrują do tych którzy mówią „jest ciężko, ale trzeba próbować” (czyli do innych gmin, województw lub krajów). Przygotowanie takiego wniosku wraz z całą stertą przeróżnych załączników z całą pewnością byłoby mniej problemowe, gdyby nasi „eurourzędnicy” precyzyjniej określili zasady jego sporządzania oraz odpuściliby sobie kilka zaświadczeń (o które musimy występować do innych instytucji) na rzecz oświadczeń (które możemy sami składać). Jednak bez względu na trudności zawsze warto próbować (aby później nie żałować), bo stawka w tej grze jest wysoka - lepsze życie.

                                                                                    Piotr Chudzyński