Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część XIII. Unia płaci za zalesianie gruntów

Jeżeli posiadasz kiepskie grunty, z których zasadniczo nie czerpiesz zysków, a przy okazji nie ma szans, że w przyszłości w inny sposób będziesz mógł na nich zarobić, np. sprzedając je jako działki budowlane, zastanów się czy nie warto przeznaczyć je pod zalesienie. W 2009 r. w całej Polsce zostało złożonych 2.310 wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz 344 wniosków na zalesianie gruntów innych niż rolne. W tym roku wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 można składać, od 1 czerwca do 31 sierpnia 2010 r., w biurach powiatowych ARiMR.
Kto może liczyć na taką pomoc?
Pomoc na zalesienie może uzyskać:
•    rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR);
•    grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;
•    jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat) lub ich jednostki organizacyjne.
Rolnik korzystający z pomocy zobowiązany jest do:
•    wykonania zalesienia gruntów i pielęgnacji założonej uprawy leśnej przez okres 5 lat od dnia wykonania zalesienia zgodnie z planem zalesienia;
•    prowadzenia założonej uprawy leśnej przez okres 15 lat od dnia uzyskania pierwszej płatności na zalesianie;
•    przestrzegania na terenie całego gospodarstwa wymogów i norm określonych w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Czy każdy grunt mogę zalesić?
Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych  m.in. na obszarach NATURA 2000, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, itp. Pomoc ta może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha i nie mniejszej niż 0,5 ha, a szerokość zalesianych gruntów musi być większa niż 20 m (może być mniej jedynie, gdy grunt sąsiaduje z lasem).
Ile można na takim zalesieniu zarobić?
Wysokość wsparcia uzależniona jest od typu gruntów, na których miałoby się odbyć zalesienie, i dzieli się na:
1) ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH (SCHEMAT I)
Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:
•    wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym roku po wykonaniu zalesienia. Wsparcie to wynosi od 4160 do 6260 zł/ha (uzależniona m.in. od gatunków sadzonych drzew). Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.
•    premię pielęgnacyjną - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wypłacaną, co roku przez 5 lat. Wysokość premii obejmuje koszty prac pielęgnacyjnych określonych w planie zalesienia, w tym przede wszystkim: odchwaszczenie, czyszczenie wczesne oraz ochronę sadzonek przed zwierzyną. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii pielęgnacyjnej wynosi 970 lub 1360 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.
•    premię zalesieniową - zryczałtowaną płatność do hektara zalesionych gruntów, wynikającą z utraconych dochodów z tytułu przekształcenia gruntów rolnych na grunty leśne. Premia wypłacana będzie co roku, przez 15 lat od założenia uprawy leśnej. Otrzymają ją tylko ci rolnicy, którzy udokumentowali co najmniej 25% dochodów z rolnictwa. Kwota pomocy przyznawanej w ramach premii zalesieniowej wynosi 1580 zł/ha.
2) ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE (SCHEMAT II)
Pomoc na zakładanie upraw leśnych na gruntach, które nie są użytkowane rolniczo, obejmuje:
•    wsparcie na zalesienie - od 1700 (w przypadku zalesienia z wykorzystaniem sukcesji naturalnej tj. jeżeli uzupełnia się jedynie istniejący drzewostan) do 6260 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za wykonanie zaleconego przez nadleśniczego, ogrodzenia młodej uprawy leśnej 2-metrową siatką metalową, w kwocie 2590 zł/ha lub 6,50 zł za metr bieżący wykonanego ogrodzenia.   
•    premię pielęgnacyjną – od 970 do 2050 zł/ha. Dodatkowo można również uzyskać płatność za zastosowanie zaleconych przez nadleśniczego, indywidualnych środków ochrony uprawy leśnej przed zwierzyną, w wysokości od 190 do 700 zł/ha.
W przypadku zalesiania gruntów innych niż rolne, nie jest wypłacana premia zalesieniowa!!!
Od czego zacząć?
Rolnicy zainteresowani ubieganiem się o wsparcie finansowe, jeszcze przed złożeniem wniosku o pomoc, powinni posiadać opracowany przez nadleśnictwo plan zalesienia, który zawiera wytyczne dotyczące założenia i prowadzenia uprawy leśnej (plan ten, wraz z niezbędnymi załącznikami, dołącza się później do wniosku złożonego w Biurze Powiatowym ARiMR). Aby sporządzić taki plan należy posiadać:
•    wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący gruntów przeznaczonych do zalesienia, a w przypadku braku tego planu - zaświadczenie potwierdzające, że przeznaczenie gruntów do zalesienia nie jest sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
•    zaświadczenie wydane przez właściwy organ gminy, potwierdzające że grunty przeznaczone do zalesienia są położone na obszarze Natura 2000 lub obszarze znajdującym się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, albo postanowienie o odmowie wydania takiego zaświadczenia;
•    oświadczenie rolnika o powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia, zawierające numery działek ewidencyjnych, na których są położone te grunty;
•    wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone grunty przeznaczone do zalesienia;
•    kopia części mapy ewidencyjnej gruntów i budynków, która obejmuje grunty przeznaczone do zalesienia z naniesionymi granicami tego gruntu, albo mapa sporządzona przez geodetę, na podkładzie mapy zasadniczej lub na podkładzie ewidencyjnym;
•    inne dokumenty, np. opinia regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub dyrektora parku narodowego.
Następnie należy złożyć w nadleśnictwie wniosek o sporządzenie planu zalesienia. Wykonanie planu zalesienia jest bezpłatne. Jeśli wniosek o pomoc na zalesianie składa grupa rolników, sporządza się jeden wspólny plan zalesienia.
Mam już plan zalesienia – co teraz?
Teraz musisz złożyć wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie w Biurze Powiatowym ARiMR (czas – do końca sierpnia). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
•    kopię planu zalesienia z załącznikami, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez nadleśniczego;
•    wydane przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenie o dochodach z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej - w przypadku gdy rolnik uzyskał takie dochody i ubiega się o premię zalesieniową;
•    wydane przez właściwy organ gminy zaświadczenie o wysokości dochodu z pracy w gospodarstwie rolnym albo liczbie hektarów przeliczeniowych  (jeżeli rolnik ubiega się o premię zalesieniową);
•    dokument potwierdzający wysokość dochodów innych niż z rolnictwa, uzyskanych w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o pomoc, albo zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego o braku tych dochodów - jeżeli rolnik ubiega się o pomoc w zakresie premii zalesieniowej;
•    pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na zalesienie gruntów (jeżeli grunty te stanowią przedmiot współwłasności) lub małżonka rolnika na zalesienie gruntów (jeżeli grunty te stanowią własność tego małżonka);
•    dokumenty potwierdzające własność lub współwłasność gruntów przeznaczonych do zalesienia;
•    inne oświadczenia - zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których jest prowadzona uprawa pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa, oraz zawierające wykaz działek ewidencyjnych, na których znajdują się drzewa będące pomnikami przyrody i rowy, których szerokość nie przekracza 2 m.
Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wydaje postanowienie o spełnieniu niezbędnych warunków we wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy. Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe, które trzeba wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie. W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić nadleśniczego o wykonaniu zalesienia. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia, do którego obowiązkowo dołączone jest zaświadczenie nadleśniczego, powinno zostać złożone do biura powiatowego ARiMR w terminie do 20 maja roku, w którym zalesienie wykonano wiosną albo roku następującego po roku, w którym zalesienie wykonano jesienią. Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji kierownika biura powiatowego. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR przekaże pieniądze  na wskazany rachunek bankowy. Należy również zaznaczyć (wbrew obiegowym opiniom), że po zakończeniu programu rolnik nadal pozostaje właścicielem zalesionych gruntów.
Podsumowanie
W Polsce program zalesiania gruntów rozpoczęty został jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Wtedy posiadaczom słabych ziem dawał nadzieję na jakikolwiek zysk. Obecnie przy mnogości innych dopłat (bezpośrednich lub  rolno-środowiskowych) decyzja o zalesieniu gruntów wymaga głębszego zastanowienia. Jednak biorąc pod uwagę kryzys z jakim od wielu miesięcy boryka się Unia Europejska, a co za tym idzie, ryzyko ograniczania od 2014 r. wydatków unijnych, w najbliższym czasie ten wieloletni program wsparcia znów może bardzo zyskać na swojej atrakcyjności.
                                                                                    Piotr Chudzyński