Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część XVII. Nadchodzi nowy okres zasiłkowy – czyli kto może liczyć na zasiłek rodzinny i jego dodatki

Jeżeli ledwo wiążesz koniec z końcem, dzieci rosną a wraz z nimi i twoje wydatki, spróbuj podreperować swój budżet domowy i sprawdź czy nie przysługuje ci zasiłek rodzinny. Już od 1 września można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 2010/2011.
Komu przysługuje zasiłek?
Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, które nie ukończyło 18. roku życia lub uczy się w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole i legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Poza tym należy mieć odpowiednio niskie dochody, tj. na jednego członka rodziny dochód nie może przekroczyć 504 zł lub 583 zł jeżeli dziecko jest niepełnosprawne.   
Ile można dostać?
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
•    68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
•    91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
•    98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
Jakie dokumenty należy dostarczyć?
Poza wnioskiem o  zasiłek rodzinny należy dołączyć:
•    kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość członków rodziny,
•    kopię aktu urodzenia dziecka,
•    zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dziecka w wieku powyżej 18. roku życia,
•    orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy),
•    zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego za rok poprzedni, czyli obecnie za rok 2009.
Wszystkie te dokumenty składamy w urzędzie gminy, bądź ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek.
Kiedy należy dostarczyć taki wniosek?
Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października dlatego, aby otrzymać pieniądze do końca listopada, należy wniosek złożyć do końca w września. Oczywiście wniosek taki można też złożyć w dowolnym miesiącu, np. w maju, jednak wtedy pieniądze będziemy otrzymywać tylko do zakończenia okresu zasiłkowego, czyli do października, po czym całą procedurę składania wniosku będziemy musieli ponowić.
A co z rolnikami?
Prawo do zasiłku na takich samych zasadach mają też rolnicy. Jedyną odmiennością jest sposób obliczania osiąganego dochodu, w tym przypadku z gospodarstwa rolnego. Dochód ten oblicza się w oparciu o przeciętny dochód z 1ha przeliczeniowego podany przez GUS. Na chwilę obecną dochód ten wynosi 2.056 zł. Jeżeli rolnik jest dzierżawcą to ustalając swój dochód z gospodarstwa rolnego może on odliczyć  zapłacony czynsz dzierżawny. Wielu rolników  ma wątpliwości - czy dopłaty bezpośrednie należy wliczać do dochodu? Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dopłaty bezpośrednie nie są wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych.  
Przykład:
Rolnik posiada 8 ha przeliczeniowych i samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci. Zatem dochód całej rodziny rocznie wynosi 16.448 zł, a miesięcznie 1370,67 zł. Po przeliczeniu miesięczny dochód na jednego członka rodziny wynosi 456,89 zł. Dochód ten nie przekracza kwoty 504 zł, zatem rolnik będzie mógł otrzymywać zasiłek rodzinny na dwójkę dzieci.
Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?
Jeżeli otrzymujemy dodatek rodzinny to warto sprawdź czy nie kwalifikujemy się do otrzymania jednego z wielu niżej opisanych dodatków.
1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Dodatek ten przysługuje jednorazowo w wysokości 1.000 zł na każde urodzone dziecko. Warunek -  kobieta powinna być pod opieką medyczną przynajmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu, co musi potwierdzić zaświadczeniem lekarskim. Uwaga! Dodatek ten nie jest tym samym co tzw. rządowe becikowe (które nie jest uzależnione od dochodu).
2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.
Dodatek ten, w wysokości 400 zł,  przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
•  24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
•  72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym.
3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Dodatek ten przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka.
Wynosi on 170 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci.
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł  na dziecko, nie więcej jednak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.
4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek przysługuje w wysokości 80 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.
5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.
Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia i 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.
6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (na tzw. wyprawkę).
Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w wysokości 100 zł  na dziecko.
Na marginesie. Oprócz tego dodatku można również spróbować skorzystać z rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2010”. Jednak tu rygory finansowe są znacznie trudniejsze, gdyż dochód na jednego członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 351 zł (jedynie dzieci niepełnosprawne nie mają żadnych limitów dochodowych). W ramach tego programu można sfinansować zakup podręczników do wartości 170 zł w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej i do wartości 310 zł w przypadku uczniów II klasy gimnazjum. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do dyrektora szkoły, ale należy się z tym pospieszyć, bo w większości gmin termin ten upływa już w pierwszym tygodniu września!
7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego. Dotyczy dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych (dzieci niepełnosprawne otrzymują go również, gdy uczęszczają do szkoły podstawowej lub gimnazjum) poza miejscem swojego zamieszkania. Dodatek ten wynosi 90 zł miesięcznie - na pokrycie wydatków związanych z mieszkaniem w innej miejscowości i 50 zł miesięcznie – na pokrycie kosztów dojazdu.
Podsumowanie
Można akceptować bądź nie zasadność przyznawania wszelkiego typu zasiłków. Jednak czasami nie korzystanie z nich byłoby głupotą. Tak określałbym pozbawianie rodziny dodatkowego zastrzyku środków pieniężnych. Zwłaszcza, że niekiedy to te dodatkowe kilkadziesiąt złotych pozwala nie jednej rodzinie w Polsce dotrwać do pierwszego. Warto zatem wiedzieć co nam się należy i z tego w 100 procentach korzystać.
                                                                                     Piotr Chudzyński