Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Część VI. Urząd wydał decyzję odmowną – czyli przegrałeś bitwę, ale jeszcze nie całą wojnę

I tak doszliśmy do najczęściej wykorzystywanej przez petenta części kodeksu postępowania administracyjnego (kpa), tj. do zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji administracyjnych.
Droga odwoławcza wskazana przez kpa daje ci ponownie możliwość przedstawienia swoich racji, a urzędnikowi umożliwia raz jeszcze przeanalizować daną sprawę i ewentualnie wycofać się z błędnych decyzji, zanim zajmie się tym organ nadrzędny.

Kiedy otrzymasz postanowienie, a kiedy decyzję?

    Załatwiając sprawę urząd może wydać postanowienie i decyzję.  Postanowienie  na ogół  dotyczy jakiegoś fragmentu sprawy (jest mniej ważne), a decyzja rozstrzyga daną sprawę i kończy postępowanie w danej instytucji (np. decyzja o warunkach zabudowy lub określająca wysokość podatku od nieruchomości). Od decyzji pierwszej instancji (np. wójta) zawsze przysługuje ci odwołanie do organu wyższej instancji (np. samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego SKO). Natomiast od postanowienia zażalenie przysługuje jedynie w przypadkach wymienionych w kpa.  Różny jest także termin ich składania . Na złożenie zażalenia na postanowienie masz 7 dni od dnia otrzymania (art. 141 § 2 kpa), a na wniesienie odwołania od decyzji 14 dni od jej otrzymania (art. 129 § 2 kpa) - o ile przepisy szczególne nie przewidują innego terminu.
    Szczególnie powinieneś się skupić otrzymując decyzję, gdyż zlekceważenie jej treści może przynieść dotkliwe konsekwencje, w tym nie rzadko i finansowe. Dlatego jeżeli nie zgadzasz się z treścią decyzji, uważasz że jej zapisy są krzywdzące, złóż od niej odwołanie. Kształt takiego odwołania może wyglądać jak przedstawiony poniżej:

WZÓR ODWOŁANIA

Imię i nazwisko                                                       Miejscowość, dn. …………..
Adres

                                                                   Samorządowe Kolegium Odwoławcze
                                  w Bydgoszczy
                                       za pośrednictwem
                                                              Wójt Gminy (Burmistrz Miasta) …

ODWOŁANIE

   Na podstawie art. 127 § 1 i § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego składam odwołanie od decyzji nr … z dnia … wydanej przez …
    Ponadto na podstawie art. 135 Kodeksu postępowania administracyjnego wnoszę o wstrzymanie natychmiastowego wykonania decyzji. (to zdanie pojawi się tylko wtedy, gdy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności lub jej natychmiastowa wykonalność wynika wprost z ustawy)
   Uzasadnienie
……………………………………………………………………………………………
W tej części opisujemy krótko i rzeczowo jakie błędy i zaniedbania popełniono podczas wydawania tej decyzji, np.:
- w jaki sposób decyzja narusza prawo lub nasz interes
- jakie zaniedbania wystąpiły podczas jej wydania, np. że nie dotrzymano terminów lub urzędnik który ją przygotował powinien zostać wyłączony)
- dlaczego ocena faktów była nieprawidłowa lub część z nich została pominięta.
    Jeżeli posiadamy jakieś dokumenty potwierdzające przedstawione przez nas fakty, to dołączamy do tego odwołania ich kopie jako załączniki.

    Załączniki: (wymieniamy je z nazwy podając ich ilość stron)

                                                                                    Podpis

    Na marginesie, jeżeli pisałabyś zażalenie układ takiego pisma mógłby być bardzo podobny do powyższego. Słowa: odwołanie i decyzja, powinieneś zamienić na: zażalenie i postanowienie, a art. 127 § 1 i § 2 i art. 135 zmienić odpowiednio na art. 141 § 1 i art. 143.

Co da ci takie odwołanie (zażalenie)?

 

     Dzięki odwołaniu (zażaleniu) masz szansę, że urząd zmieni (uchyli) niekorzystną dla ciebie decyzję (postanowienie) lub spowoduje to organ odwoławczy np. SKO. W przypadku większości decyzji również zyskasz na czasie, gdyż wstrzymasz ich wykonanie do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Poza tym, zasadniczo nie masz nic do stracenia, bo zgodnie z art. 139 kpa (a w przypadku postanowienia - art. 144 kpa) rozstrzygnięcie takiego odwołania (postanowienia) nie może być wydane na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie (zażalenie), za wyjątkiem sytuacji rażąco naruszającej prawo lub interes społeczny.

Co w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia odwołania?

    Wtedy zasadniczo pozostaje ci droga sądowa, czyli skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jeżeli zatem jesteś przekonany, że decyzja jaką otrzymałeś została wydana z naruszeniem prawa możesz spróbować i tej drogi. Ale wtedy zalecałbym raczej wspomóc się doświadczeniem licencjonowanego prawnika specjalizującego się w prawie administracyjnym.
    Inną pomocną instytucją może okazać się również Rzecznik Praw Obywatelskich. Jeżeli podczas prowadzonego w twojej sprawie postępowania administracyjnego doszło do złamania twoich konstytucyjnych praw (patrz: część tegoż III poradnika) możesz zwrócić się do Rzecznika o pomoc. Rzecznik po zbadaniu sprawy -  jeżeli dopatrzy się, że w twojej sprawie doszło do naruszenia twoich praw - może wystąpić z interwencją bezpośrednio do twojego urzędu, zwrócić się do organu nadrzędnego lub wnieść skargę do sądu administracyjnego, a jego uczestnictwo w tych postępowaniach będzie odbywało się na prawach przysługujących prokuratorowi.

Gdzie jeszcze możesz tę wiedzę wykorzystać?

    Kodeks postępowania administracyjnego obowiązuje całą administrację publiczną. Zatem, poza organami samorządowymi, możesz wykorzystać tę wiedzę również w kontaktach z takimi instytucjami jak: ZUS, KRUS, agencje rządowe (ARiMR, ANR), urzędy skarbowe (z wyłączeniem spraw: karno-skarbowych i uregulowanych w Ordynacji podatkowej).
    Ta część poradnika zasadniczo kończy temat postępowania administracyjnego. Z następnej części poradnika dowiesz się jak gmina wydaje nasze pieniądze i jaki wpływ ma na to jej obywatel.