Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: WSTYD!!!

Sytuacja została zgłoszona na zebraniu wychowawcy kl 4 . Ciekawe, co z tym zrobi. Pewnie jak zawsze będą bronić koleżanki. Przeklina nauczyciel, przeklinają dzieciaki na potęgę. ,,Dzień dobry,, nie usłyszysz, ale łacinę bez przerwy. Oczywiście na koniec roku wszyscy zachowania wzorowe, bo jakże by  . . .
Ilość odwiedzin: 244227
Ilość wywołań: 456261
Stronę przegląda: 4 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 2835 dni temu

[Animacja1]

Regulamin rajdu

REGULAMIN
I  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB”


I.    Cel imprezy

1.    Rozwój kultury chrześcijańskiej oraz wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowanie dzieci i młodzieży.
2.    Popularyzacja turystyki rowerowej w gronie rodziny.
3.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

II.    Nazwa  imprezy

I  RODZINNY RAJD ROWEROWY „KOLUMB”

III.  Termin  imprezy

•    9 czerwca 2012r. (sobota)

IV.  Miejsce i ilość uczestników

1.    Zbiórka uczestników - godz. 11.00.
2.    Start rajdu - godz.11.30 - plac przy kościele w Wierzchucinku i przy klasztorze w Sucharach.
3.    Ilość uczestników – ok.  100 rowerzystów .

V.    Organizatorzy

1.    Stowarzyszenie Katolickie „Rycerze Kolumba” (główny) oraz Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko” (pomocniczy).
2.    Osoby funkcyjne i kontaktowe :
•     ks. Andrzej Sobaszek - kierownik rajdu;
•     Piotr Chudzyński - I zastępca kierownika rajdu;
•     Piotr Centała- II zastępca kierownika rajdu;
•     Andrzej Grzelak - III zastępca kierownika rajdu.

VI.    Trasa rajdu

1.    Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega drogami, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu.
2.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy rajdu.
3.    Przejazd rowerzystów  drogami publicznymi będzie zabezpieczony przez Ochotniczą Straż Pożarną.

VII.    Program  rajdu
•    11.00 - wydanie programów i zebranie kart zgłoszenia;
•    11.20 - błogosławieństwo we Wierzchucinku (ks. Wiesław Skiba) i Sucharach
(ks. Jarosław Dąbrowski);
•    11.30 - start rajdu;
•    ok. 13.00 - przyjazd obu grup do Drzewianowa;
•    14.00 - 14.30 - przyjazd na plac przy leśniczówce w Samsiecznie;
•    14.30 - gra terenowa „Poszukiwacze skarbów”;
•    15.00 - ognisko, piosenki, kiełbaska, napoje;
•    15.45 - podsumowanie, rozdanie dzieciom słodyczy i upominków;
•    16.00 - 16.30 - zakończenie rajdu.

 
VIII.    Warunki uczestnictwa  w   rajdzie

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2.    Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
3.    Osoby w wieku poniżej 18 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej.
4.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym u organizatorów: www.rycerz-kolumba.net  i  www.nasze-sicienko lub w dniu rajdu, do godz. 11.20.
5.    Zgłoszenie do rajdu można dokonać  do dnia 4 czerwca 2012r. (u p. Andrzeja Grzelaka, ul. Kolejowa 8, 86-014 Sicienko - budynek przychodni) lub w dniu rajdu, do godz. 11.20.
6.    Po 4 czerwca 2012r. zgłoszenia uczestników  przyjmowane będą tylko osobiście w dniu rajdu w godz. 11.00-11.20.
7.   Przez zgłoszenie się do rajdu, każdy uczestnik akceptuje w całości  warunki regulaminu i poniższą klauzule.


Uczestnik zgłaszając się do rajdu  akceptuje w całości regulamin i  następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  I  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu osób poniżej 18 roku życia - biorą udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu  I  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB” i akceptuję go w całości.

IX.    Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do:

1.    Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu.  
2.    Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem  po drogach.
3.    Uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać  przepisy  o ruchu drogowym.
4.    Posiadania  sprawnego technicznie roweru.
5.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
6.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią.
7.    W trakcie całej  imprezy -  rajdu obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
8.    Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru i nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
9.   Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się  i ciągłe zmiany pozycji.  
10.  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą  odbywać się w miejscu nie utrudniającym  jazdy innym uczestnikom rajdu.
11.  Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
12.  Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem  przez samochód techniczny na metę rajdu.

X.  Opłaty i świadczenia dla uczestników

1.   Udział w rajdzie  dla wszystkich jest nieodpłatny.
2.   Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują :
•    korzystanie z „bufetu” (napoje,  słodycze, drożdżówka, kiełbaska)
•    zabezpieczenie medyczne w trakcie rajdu,
•   zabezpieczenie techniczne na rajdzie, tj. w przypadku niemożliwości kontynuowania jazdy rowerem  organizator przewozi uczestnika  wraz z rowerem do mety rajdu,
•    pamiątkowe gadżety (gwarantowane dla dzieci i młodzieży).

XI. Postanowienie  końcowe

1.   Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3.    W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4.    Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
6.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
7.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu w których  brali oni udział.
8.    W rajdzie uczestnik  startuje  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a  w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów.
9.    Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
10.    Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
11.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
12.   Wszelkie zmiany w programie (regulaminie) rajdu będą publikowane na stronach internetowych organizatorów, a uczestnicy rajdu zobowiązują się do zapoznania się z nimi.
13.    W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.