Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295823
Ilość wywołań: 517530
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3406 dni temu

[Animacja1]

Regulamin rajdu KOLUMB 2013

REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB 2013”

I.    Cel imprezy

1.    Rozwój kultury chrześcijańskiej oraz wzmocnienie roli rodziny w procesie wychowanie dzieci i młodzieży.
2.    Popularyzacja turystyki rowerowej w gronie rodziny.
3.    Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.

II.    Nazwa  imprezy

RODZINNY RAJD ROWEROWY „KOLUMB 2013”

III.  Termin  imprezy

•    2 czerwca 2013r. (niedziela)

IV.  Miejsce i ilość uczestników

1.    Zbiórka uczestników - godz. 10.00.
2.    Start rajdu - godz.10.15 - plac przy szkole w Wojnowie i przy klasztorze w Sucharach.
3.    Ilość uczestników – ok.  100 rowerzystów .

V.    Organizatorzy

1.    Stowarzyszenie Katolickie „Rycerze Kolumba” (główny) oraz Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko” (pomocniczy).
2.    Osoby funkcyjne i kontaktowe :
•     ks. Andrzej Sobaszek - kierownik rajdu;
•     Piotr Chudzyński - zastępca kierownika rajdu;

VI.    Trasa rajdu

1.    Trasa rajdu jest wytyczona przez organizatora i przebiega drogami, zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu (dostępny u organizatora oraz na stronach internetowych: www.rycerz-kolumba.net  i  www.nasze-sicienko.
2.    Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy rajdu.

VII.    Program  rajdu
•    10.00 – powitanie i zebranie kart zgłoszenia;
•    10.15 – start rajdu;
•    11.45 – przyjazd obu grup do Wierzchucinka;
•    12.00 – Msza polowa w Wierzchucinku;
•    12.45 – wyjazd z Wierzchucinka;
•    14.00 – rozdzielenie grup na trasę łatwiejszą i trudną (tzw. czarną)
•    14.30 – ognisko, piosenki, kiełbaska, napoje;
•    15.00 – gra terenowa dla dzieci i młodzieży;
•    15.45 – podsumowanie, rozdanie dzieciom słodyczy i upominków;
•    16.00 – zakończenie rajdu.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu rajdu. Informacja o zmianach programu dostępna będzie na stronach internetowych, o których mowa w pkt. VI.1, lub zostanie przekazana ustnie w dniu rajdu.
 
VIII.    Warunki uczestnictwa  w   rajdzie

1.    Uczestnictwo w rajdzie jest nieodpłatne.
2.    Prawo do udziału startu mają osoby, które ukończyły 18 lat.
3.    Osoby w wieku poniżej 18 roku życia biorą udział w rajdzie tylko pod stałą opieką osobą dorosłej.
4.    Każdy uczestnik rajdu ma obowiązek zapoznać się z regulaminem rajdu dostępnym u organizatorów na stronach: www.rycerz-kolumba.net  i  www.nasze-sicienko lub w dniu rajdu do godz. 10.00.
5.    Zgłoszenie do rajdu można dokonać  do dnia 02.06.2013r. do godz. 10.15.
6.   Przez zgłoszenie się do rajdu, każdy uczestnik akceptuje w całości  warunki regulaminu i poniższą klauzule.


Uczestnik zgłaszając się do rajdu  akceptuje w całości regulamin i  następującą klauzulą:

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB 2013” nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo. W przypadku startu osób poniżej 18 roku życia - biorą udział w rajdzie pod opieka osoby dorosłej.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję.
Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu  RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO „KOLUMB 2013” i akceptuję go w całości.

IX.    Uczestnicy rajdu zobowiązaniu są do:

1.    Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownika rajdu oraz opiekunów rajdu.  
2.    Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się rowerem  po drogach.
3.    Uczestnicy muszą  zachować szczególną ostrożność i zobowiązują się bezwzględnie  przestrzegać  przepisy  o ruchu drogowym.
4.    Posiadania  sprawnego technicznie roweru.
5.    Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
6.    Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią.
7.    W trakcie całej  imprezy -  rajdu obowiązuje  bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
8.    Przy zjazdach nie należy  rozpędzać roweru i nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.
9.   Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Nie dopuszczalnie jest tarasowanie się  i ciągłe zmiany pozycji.  
10.  Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju uczestnika muszą  odbywać się w miejscu nie utrudniającym  jazdy innym uczestnikom rajdu.
11.  Wszyscy uczestnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy rajdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
12.  Uczestnik który nie może kontynuować jazdy jest zabierany włącznie z rowerem  przez samochód techniczny na metę rajdu.

X.  Opłaty i świadczenia dla uczestników

1.   Udział w rajdzie  dla wszystkich jest nieodpłatny.
2.   Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymują :
•    korzystanie z „bufetu” (napoje,  słodycze, kiełbaska)
•    zabezpieczenie medyczne (pierwsza pomoc) w trakcie rajdu,
•   zabezpieczenie techniczne na rajdzie, tj. w przypadku niemożliwości kontynuowania jazdy rowerem  organizator przewozi uczestnika  wraz z rowerem do mety rajdu,
•    pamiątkowe gadżety (gwarantowane dla dzieci i młodzieży).

XI. Postanowienie  końcowe

1.   Każdy uczestnik bierze udział w rajdzie na własną odpowiedzialność.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy rajdu.
3.    W czasie rajdu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu.
4.    Organizator zapewnia udział w imprezie służby medycznej.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
6.    Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.
7.    Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności  za ewentualne kolizje i wypadki spowodowane przez uczestników  rajdu w których  brali oni udział.
8.    W rajdzie uczestnik  startuje  na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie, a  w razie wypadku nie  będzie  dochodzić  odszkodowania od organizatorów.
9.    Za skutki naruszenia przepisów Kodeksu Drogowego i innych przepisów  prawa uczestnik odpowiada osobiście.
10.    Wszyscy uczestnicy startując w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z rajdu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych  organizatorów i patronów medialnych.
11.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
12.   Wszelkie zmiany w programie (regulaminie) rajdu będą publikowane na stronach internetowych organizatorów, a uczestnicy rajdu zobowiązują się do zapoznania się z nimi.
13.    W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.