Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295926
Ilość wywołań: 517643
Stronę przegląda: 5 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3413 dni temu

[Animacja1]

Inwestycje w gm. Sicienko na 2016 rok

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2016 roku w gminie Sicienko
Przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa – 192 000 zł  


Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej poprzez – 280 000 zł, w tym:
•    Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie       
•    Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach     
•    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie      
•    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie     

Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji  z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - od ul. Morenowej do ul Stromej – 100 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach  (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)  – 800 000 zł

 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni  – 875 000 zł, w tym:      
•    drogi gminnej  w Samsiecznie na dz. nr ewid. 83 - II etap         
•    droga gminna w łukowcu - dokumentacja techniczna        
•    droga gminna w Dąbrówczynie        
•    droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna          
•    droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja techniczna

 Przebudowa drogi Osówiec - Dąbrówka Nowa  - dokumentacja  –  20 000 zł

 Wykup dróg – 201 000 zł

 Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy – 22 000 zł

 Zakup samochodu dla OSP Kruszyn – 350 000 zł  

 Kompleksowa termomoderniacja budynku  Szkoły Podstawowej w Strzelewie - dokumentacja   – 20 000 zł

 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Oddziału Przedszkolnego ZS w Sicienku – 15 000 zł

 Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół - dotacja dla Zakładu Komunalnego  – 100 000 zł

Budowa placu zabaw w Kasprowie - opracowanie dokumentacji projektowej  –  25000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej  w Sicienku- II etap – 250 000 zł

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja  – 24 000 zł

 Budowa oświetlenia ulicznego - 215 000 zł, w tym:   
•    Rozbudowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 1 pkt        
•    Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Bydgoska - 1 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia ul. Starowiejska w Osówcu - 3 pkt.        
•    Budowa oświetlenia w Pawłówku ul. Nad Torem - 2 pkt        
•    Budowa oświetlenia w Sicienku ul. Akacjowa - dokumentacja        
•    Rozbudowa oświetlenia  w Trzemiętowie - 3 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Wojnowie   - 3 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul. Rodzinna  - 1 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul. Morenowa   - 2 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Janinie    -  2 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Strzelewie - dokumentacja  
      
 Budowa   świetlicy wiejskiej w Teresinie -opracowanie dokumentacji projektowej  – 15 000 zł    

 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku  – 500 000 zł   

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie - doukumentacja techniczna  – 5000 zł 

 Budowa wielofunkcyjnego  boiska wiejskiego w Gliszczu  –  90 000 zł