Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: WSTYD!!!

Sytuacja została zgłoszona na zebraniu wychowawcy kl 4 . Ciekawe, co z tym zrobi. Pewnie jak zawsze będą bronić koleżanki. Przeklina nauczyciel, przeklinają dzieciaki na potęgę. ,,Dzień dobry,, nie usłyszysz, ale łacinę bez przerwy. Oczywiście na koniec roku wszyscy zachowania wzorowe, bo jakże by  . . .
Ilość odwiedzin: 244231
Ilość wywołań: 456265
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 2835 dni temu

[Animacja1]

Inwestycje w gm. Sicienko na 2016 rok

Wykaz inwestycji planowanych do realizacji w 2016 roku w gminie Sicienko
Przebudowa rowu melioracyjnego Wojnowo- Dąbrówka Nowa – 192 000 zł  


Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej poprzez – 280 000 zł, w tym:
•    Budowa odcinka sieci wodociągowej w Słupowie       
•    Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wierzchucicach     
•    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wojnowie      
•    Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Teresinie     

Pomoc finansowa dla Powiatu Bydgoskiego w formie dotacji  z przeznaczeniem na budowę chodnika w Zielonczynie - od ul. Morenowej do ul Stromej – 100 000 zł

Przebudowa drogi gminnej w Wierzchucicach  (od starobruku do drogi wojewódzkiej nr 243)  – 800 000 zł

 Przebudowa dróg gminnych i osiedlowych poprzez  powierzchniowe utrwalenie nawierzchni  – 875 000 zł, w tym:      
•    drogi gminnej  w Samsiecznie na dz. nr ewid. 83 - II etap         
•    droga gminna w łukowcu - dokumentacja techniczna        
•    droga gminna w Dąbrówczynie        
•    droga osiedlowa w Sicienku ul. Boczna          
•    droga osiedlowa w Kruszynie ul. Liliowa - dokumentacja techniczna

 Przebudowa drogi Osówiec - Dąbrówka Nowa  - dokumentacja  –  20 000 zł

 Wykup dróg – 201 000 zł

 Modernizacja bazy komputerowej w Urzędzie Gminy – 22 000 zł

 Zakup samochodu dla OSP Kruszyn – 350 000 zł  

 Kompleksowa termomoderniacja budynku  Szkoły Podstawowej w Strzelewie - dokumentacja   – 20 000 zł

 Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw Oddziału Przedszkolnego ZS w Sicienku – 15 000 zł

 Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół - dotacja dla Zakładu Komunalnego  – 100 000 zł

Budowa placu zabaw w Kasprowie - opracowanie dokumentacji projektowej  –  25000 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków w ul. Jaworowej i Klonowej  w Sicienku- II etap – 250 000 zł

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja  – 24 000 zł

 Budowa oświetlenia ulicznego - 215 000 zł, w tym:   
•    Rozbudowa oświetlenia w Osówcu ul. Przy Lesie - 1 pkt        
•    Budowa oświetlenia w Osówcu ul. Bydgoska - 1 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia ul. Starowiejska w Osówcu - 3 pkt.        
•    Budowa oświetlenia w Pawłówku ul. Nad Torem - 2 pkt        
•    Budowa oświetlenia w Sicienku ul. Akacjowa - dokumentacja        
•    Rozbudowa oświetlenia  w Trzemiętowie - 3 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Wojnowie   - 3 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul. Rodzinna  - 1 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Zielonczynie ul. Morenowa   - 2 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Janinie    -  2 pkt        
•    Rozbudowa oświetlenia w Strzelewie - dokumentacja  
      
 Budowa   świetlicy wiejskiej w Teresinie -opracowanie dokumentacji projektowej  – 15 000 zł    

 Budowa świetlicy wiejskiej w Pawłówku  – 500 000 zł   

 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowaczkowie - doukumentacja techniczna  – 5000 zł 

 Budowa wielofunkcyjnego  boiska wiejskiego w Gliszczu  –  90 000 zł