Nasze SICIENKO - wieści, komentarze, zdjęcia, informator gminny, ogłoszenia - Gmina Sicienko
Autor: AS

W związku z tragedią w Koszalinie może i u nas warto sprawdzić czy wszystko jest w porządku w kwestiach przeciwpożarowych itp. związanych z bezpieczeństwem mieszkańców?
Ilość odwiedzin: 295829
Ilość wywołań: 517538
Stronę przegląda: 3 użytkowników
Strona powstała 18 lutego 2010, 3407 dni temu

[Animacja1]

Konkurs - Polne kwiaty

Regulamin Konkursu „Polne kwiaty naszego powiatu”

§ 1. Postanowienia Ogólne
1.    Konkurs "Polne kwiaty naszego powiatu", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Gmina Sicienko”, zwane dalej Organizatorem.
2.    Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki uczestnictwa w Konkursie.
3.    Konkurs organizowany jest do 16 września 2017r.
4.    Przystąpienie do Konkursu oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się z zasadami Konkursu i akceptuje te zasady.

§ 2. Warunki uczestniczenia w Konkursie

1.    Uczestnikiem może być każda osoba, która nie ukończyła 18. roku życia.
2.    Wzięcie udziału w Konkursie równoznaczne jest ze zgodą na zamieszczenie przekazanej pracy w galerii zdjęć, która dostępna będzie dla internautów na stronie
 www.nasze-sicienko.pl oraz podczas wystawy w Wierzchucinku w dn. 16 września 2017r.
3.    Z chwilą przekazania Dzieła - pracy, na Organizatora przechodzą autorskie prawa majątkowe do Dzieła-pracy, w tym  prawo do korzystania z Dzieła i rozporządzania nim w sposób nieograniczony w czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji:
1)    utrwalanie oraz zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do pamięci komputera
2)    wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem
3)    publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie.
4.    Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w celach promocyjno-marketingowych związanych z jego działalnością zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r..
5.    Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez Uczestnika Konkursu.
6.    Administratorem Danych Osobowych jest Organizator.
7.    Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz, że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
8.    Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Organizatora.
9.    Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.
10.    W ramach przystąpienia do Konkursu uczestnik oświadcza, że:
1)    posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do pracy konkursowej;
2)    zgłoszona do konkursu praca konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
3)    Udziela organizatorowi i partnerom konkursu bezterminowej i nieodpłatnej zgody na korzystanie z pracy konkursowej w celu jej publikacji w formie wystaw, na stronie internetowej oraz materiałach promocyjnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, z zastrzeżeniem podania nazwiska autora przy publikacji jego prac.
11.    W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez uczestnika, uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna, do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.
§ 3. Przebieg Konkursu i nagrody
1.    Zdjęcia nadesłanych prac mogą zostać zamieszczone w galerii zdjęć, która dostępna będzie dla internautów na stronie www.nasze-sicienko.pl.
2.    Zgłoszone prace oceniane będą przez Organizatorów konkursu podczas trwania imprezy pn. „Święto owoców” w Wierzchucinku w dniu 16 września 2017r. Spośród nadesłanych prac wyłonione zostaną 3 najlepsze prace.
3.    Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni upominkami od organizatora/sponsora Konkursu.
4.    Nie ma możliwości zamiany nagród na ich pieniężną równowartość.
5.    Uczestnik Konkursu nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:
1)    nie dopełni on obowiązków przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
2)    naruszy postanowienia Regulaminu;
3)    nastąpi wykluczenie Uczestnika z udziału w Konkursie;
4)    w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 4. Postanowienia Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
2.    Reklamacje Uczestników Konkursu są przyjmowane wyłącznie na adres korespondencyjny e-mail: piotr.chudzynski@wp.pl
3.    Reklamacje będą rozpatrywanie w ciągu 14 dni roboczych od czasu otrzymania zgłoszenia.
4.    Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.
5.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
6.    Organizatorzy są uprawnieni do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.nasze-sicienko.pl.
7.    Organizator ustanawia adres korespondencyjny: piotr.chudzynski@wp.pl dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem.